Kitap Dünyam 'da Ara

13 Ağustos 2012 Pazartesi

Çocuklarla Doğru İletişim - Sabiha Paktuna Keskin

Çocuklarla Doğru İletişim - Sabiha Paktuna Keskin
Eser Adı: Çocuklarla Doğru İletişim
Yazar : Sabiha Paktuna Keskin
Tür : Eğitim Yayınevi: Boyut
Sayfa : 111
Ek özellik:

Açıklama : 

Aile ve çocuk arasında köprü oluşturmayı amaçlayan Çocuklarla Doğru İletişim kitabı, çocuğun davranış dilini aileye tercüme ediyor, çocuğun anlaşılmasını kolaylaştırırken yanlış anlaşılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Aile-çocuk ilişkisinde yılların heba edilmesini önlemeyi misyon edinen kitap, yetişkin davranışlarına da ayna tutmayı ihmal etmiyor. (arka kapaktan)

Yorum : 

Anne-çocuk diyologları ile süslenmiş bir kitap. Güzel bir kitap.

Çalışan Anne ve Çocuğu "Anne iş'te"- Sabiha Paktuna Keskin

Çalışan Anne ve Çocuğu: "Anne iş'te"- Sabiha Paktuna Keskin
Eser Adı: Çalışan Anne ve Çocuğu: "Anne iş'te"
Yazar : Sabiha Paktuna Keskin, Prof. Dr.
Tür : Eğitim- Çocuk Eğitimi
Yayınevi: Boyut
Sayfa : 119
Ek özellik:

Açıklama :
Çalışan annelerin sıklıkla karşılatığı problemler ve çözümleri, doğru bilinen yanlışlar, çocukla iletişim kurmanın ipuçları...

Çalışan anneler ve çocukları için…

Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin’in tüm bilgi birikimini okuyucularıyla paylaştığı Çöp Çocuk Serisi “Anne İş’te” adlı kitapla devam ediyor.
Kitap, Çalışan annenin çocuğu ile kaliteli zaman geçirebilmesine, ondan ayrı kaldığı zamanları hiç ayrılmamışçasına yaşamasına yardımcı olmaya çalışıyor. Büyük bir ustalıkla kaleme alınan “Anne İş’te” çocuklarını tanımak, neyi neden yaptığını anlamak isteyen ebeveynler için yanlarından ayıramayacakları bir başvuru kaynağı… (arka kapaktan)

Yorum : Güzel, akıcı, hoş bir kitap. Bilimsel açıklamaların yanında, yaşanmış bolca örnek anlatılıyor. Hatalar ve doğrular için güzel anne-çocuk diyogları var.
  • çocuk annenin kokusunu, anne karnında iken öğreniyormuş. Onu bir şekilde kodluyor.

Her Şey Çocuğum İçin - Vahdettin Yaşar

Her Şey Çocuğum İçin -Vahdettin Yaşar
Eser Adı: Her Şey Çocuğum İçin
Yazar : Vahdettin Yaşar, Uzman Psikolojik Danışman
Tür : Eğitim- Çocuk Eğitimi
Yayınevi: Elit
Sayfa : 183
Ek özellik:

Açıklama : 

Bu kitabım; çocuk yetiştirmenin zorlukları, önemi ve bu gelişim sürecinde anne ve babalar ve çocuklarımızı yetiştirecek kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bizlere rehberlik ediyor.
An­ne ba­ba ol­mak, ço­cuk ye­tiş­tir­mek, bir in­sa­nı eğitmek; in­sa­nın dün­ya­da ya­pa­bi­le­ce­ği, en önem­li ve kut­sal görevdir. An­ne ve ba­ba ol­mak sa­de­ce zor de­ğil, ay­nı za­man­da düşündürücüdür de. Çok he­ye­can ve­ri­ci, tat­min edi­ci ve de zaman zaman ha­yal kı­rık­lı­ğı meydana getiren bir görevdir. So­nuç­la­rı bu ka­dar önem­li ol­ma­sı­na rağ­men bu ko­nu­da çok az eği­ti­mi­mi­zin ol­ma­sı, işi da­ha da zor­laş­tır­mak­ta­dır.
Mu­ha­se­be işi ya­pı­yor­sa­nız ve he­sap­lar denk gel­mez­se, geç va­kit­le­re ka­dar otu­rur, ha­ta­nı­zı bu­lur ve dü­zel­tir­si­niz. Aş­çı­lık ya­pı­yor­sa­nız ve ye­me­ği yak­tıy­sa­nız, bir da­haki se­fe­re dik­kat eder, ye­me­ği yak­maz­sı­nız. Ama an­ne ve ba­ba ola­rak ha­ta ya­par­sa­nız, ha­yat­ta en çok sev­di­ği­niz ki­şi -ço­cu­ğu­nuz- bü­tün ha­ya­tı bo­yun­ca acı çe­ke­bi­lir. Ço­cu­ğu­nuz­la iliş­ki­niz bo­zu­la­bi­lir, ev­li­li­ği­niz sar­sı­lır. Çok ya­ra­maz, ha­şin, söz din­le­mez ço­cuk­la­rı­nı­zın ol­ma­sı, ba­zı ar­ka­daş­la­rı­nız­la iliş­ki­le­ri­ni­zi et­ki­le­ye­bi­lir. Ta­ma­men yal­nız ka­la­bi­lir, ken­di­ni­ze gü­ve­ni­ni­zi kay­be­de­bi­lir­si­niz.
En cid­di ve önemli mes­lek olan an­ne ba­ba­lık, ay­nen sa­nat hayatında ol­du­ğu gi­bi, in­ce ve de­rin dü­şün­me­yi, sa­bır ve şef­kat­le ha­re­ket et­me­yi ge­rek­ti­rir. Ya­pı­la­cak en kü­çük ha­ta­la­rın bi­le be­de­li çok bü­yük­tür. Bu yüz­den, ki­şi­le­rin ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­la­rı, tek ba­şı­na, on­la­rı an­ne ba­ba ha­li­ne ge­tir­mez. An­ne­lik ve ba­ba­lık, so­rum­lu­luk sa­hi­bi ol­mak­tır. Ço­cuk gi­bi de­ğer­li, ama aciz bir ema­ne­ti omuz­la­mak­tır.
Dün­ya­nın her ye­rin­de bir ço­cu­ğa sa­hip olan an­ne ve ba­ba­lar, ay­nı so­ru­la­ra ce­vap ara­mak­ta­dır: Ço­cu­ğu­mu na­sıl da­ha iyi ye­tiş­ti­re­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­ma ba­ğır­ma­dan, söy­len­me­den, yal­var­ma­dan, onu in­cit­me­den en et­ki­li bir şe­kil­de na­sıl ye­tiş­ti­re­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­mu top­lu­ma na­sıl ya­rar­lı bir bi­rey ha­li­ne ge­ti­re­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­ma na­sıl yar­dım­cı ola­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­mun ha­ta­la­rı kar­şı­sın­da na­sıl da­ha sa­bır­lı, an­la­yış­lı ola­bi­li­rim? gibi benzer sorularla cevap aramaktadırlar.
Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin temeli, şüphesiz ruh sağlığı yerinde, kendisi ve çevresi ile uyumlu; kendisinde var olan kapasitesini tanıyabilen, çevresinde olup biteni anlayan, anlamlandıran, yorumlayabilen ve bu doğrultuda harekete geçen çocuklar yetiştirmekler gerçekleşir.
Yapılacak en küçük hataların bile bedeli çok büyük olabilir. Bu yüzden anne-babalar; kararlılıkla, sabırla, şefkat ve inançla bu zor eğitim sürecini aşmak zorundadırlar.
Bu kitabımda; sakin, anlayışlı ve sevecen bir anne-baba olmanıza yardımcı olacak pratik bilgileri ve etkili önerileri bulacaksınız.

 kaynak: http://www.vahdettinyasar.com/index.php/her-ey-cocuum-cin

Yorum : 
Kitabı okuyalı 2 sene oldu :(, ama yazmaya bir türlü elim değmiyordu. Gözüme çok batmaya başladı artık yazayımda kurtulayım, zihnimi meşgul etmesin diyerek giriştim yazmaya.

Kitaba dair kafamda hiç bir şey yok malesef, demek benim için silik bir kitapmış. Tekrar bir konuları gözden geçirdim, bilinen şeyleri çokta farklı olmayan tarzda özetlemiş diye düşündüğüm aklıma geldi.

 Başarılı bir anne-baba olmak için ipuçları bölümü hızlıca bi gözden geçirilebilir diye düşünüyorum. Bu bölümü eşime de okutsam iyi olur diye düşündüm şu an.

Kitabın çok sayfa olduğuna bakmayın, bol boşluklu, büyük yazılı bir kitap. Hacmi kadar içeriği yok yani.

7 Haziran 2012 Perşembe

Yöntem Üzerine Konuşmalar - Rene Descartes

Yöntem Üzerine Konuşmalar -Rene Descartes


Yöntem Üzerine Konuşma -Rene DescartesEser Adı: Yöntem Üzerine Konuşmalar
Yazar : Rene Descartes
Tür : Deneme
Yayınevi: ALTER YAYINCILIK - MORPA KÜLTÜR YAYINLARI
Sayfa :
Ek özellik:

Açıklama :
Yöntem Üzerine Konuşmalarda hep karmaşıktan basite inerek, gerçeği kuşatmaya yarayacak kuralları bir bir saydı. Felsefeyi, bütün İnceleme kitaplarının Latince yazıldığı bir çağda, Fransızca yazarak ve "Sağduyu dünyada en iyi bölüştürülmüş şeydir" diyerek, herkesin, anlayabileceği bir duruma indirgedi. Descartes her tür araştırmanın pratik niteliği üzerinde ısrarla durur. Ona göre en önemli bilimlerden mekanik, insanlara yardım edecek makineleri yapma sanatı; tıp, vücudu ve ruhu tedavi etme sanatı; ahlâk, mutlu yaşama sanatıdır.


Kesin olan bir şey var.
Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.
Şüphe etmek düşünmektir.
Düşünmekse var olmaktır.
Öyleyse var olduğum şüphesizdir.
Düşünüyorum, o halde varım.
İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.
Tek bildiğim hiç bir şey bilmediğimdir.

Cogito Ergo Sum Je pense, done je suis SİT (Alter Yayıncılık açıklama)


René Descartes’ın 1637’de yayımlanan Yöntem Üzerine Konuşma’sı, dünya felsefe literatürünün en çok ses getirmiş eserleri arasında yer alır. Kitap Avrupa düşünce tarihinin temel taşlarından biridir.

Descartes’ın felsefesine göre; insan görüşleri çeşitlidir ve hiç kimse de doğruyu söyleyememektedir. Ancak herkes doğruyu bulduğunu sanmaktadır. Nesnel fikirlere karşı yoğun bir şüphe duyan Descartes, "2’yi 3’e her ekleyişimde aldanmıyor muyum acaba?" diyerek, öznel yargılardan da şüphe ettiğini gösterir. Descartes’a göre şüphe etmek demek, düşünmek demektir: "Düşündüğümden eminim, zira bundan şüphe etmek için yine düşünmek lâzımdır." Demek ki, şüpheyi şüphe dışına atacak olan tek gerçek, "Düşünme"dir. İşte Descartes’tan başlayan Yeniçağ felsefesinin taşı budur ki, "Madem ki düşünüyorum, öyleyse varım-cogito ergo sum" gerçeği, bu şüphenin zorunlu bir sonucudur. (Morpa Yayın açıklama)

Çevirmenden:

Bu kitapta yöntemle ilgili pek çok sorun ele alınır, ancak yalnızca yöntemin uygulamalı yanıyla ilgilenilir, köklü bir yöntem araştırmasına gidilmez. Kitapta on ikişer kuralı içeren üç bölüm olacaktır. Ne var ki filozof ilk on sekiz kuralı incelemiş, onları izleyen üç kuralı bildirmiş ama incelememiş, kalanına hiç dokunmamıştır.

http://dusundurensozler.blogspot.com/2007/11/descartes-yntem-zerine-konuma.html

Yorum :
Öncelikle bitiremediğimi (sanırım çok çekici gelmedi, bi sayısalcı olarak felsefe beni çekmiyor galiba) söylemeliyim. Zor bir metin. Sadece okumak değil düşünmek gerektiriyor.

bazı pasajlar:

28 Ocak 2012 Cumartesi

Tarihi Değiştiren Kadınlar - Ali Çimen

Tarihi Değiştiren Kadınlar -Ali Çimen

Eser Adı: Tarihi Değiştiren Kadınlar
Yazar : Ali Çimen
Tür : İnceleme-Araştırma
Yayınevi: Timaş
Sayfa : 350
Ek özellik:

Açıklama :

Tarihi değiştiren, dünyayı titreten kadınlar!
“Geçmişe baktığımızda, erkek egemen bir seyrüseferin hüküm sürdüğünü görürüz. Kılıç kuşanıp fetih yapan, çağ açıp çağ kapatan, yaptığı bir konuşma ya da aldığı kararla kitleleri coşturan, atomu parçalayarak insanoğluna sınırsız enerjinin kapılarını açan, bazen kabul etmek istemesek de, çoğunlukla erkekler olmuştur. Peki bu, tarihin beyaz perdesinde hep erkeklerin başrol oynadığı anlamına mı gelir? Ne yani, kadınlara düşen rol, her zaman ‘en iyi yardımcı oyuncu’ rolü oynamak mıdır? Tabii ki hayır. Yüzyılların üzerine oturduğu mayınlı tarih tarlasından sıyrılıp çıkan öyle kadınlar olmuştur ki, teşbihte hata olmaz, o çok ‘bilindik’ erkekler, bu kadınların azametlerinin gölgesinde bile terlemeden edememiştir!”

Gazeteci yazar Ali Çimen “Tarihi Değiştirenler” dizisinin son kitabı Tarihi Değiştiren Kadınlar’a böyle başlıyor ve 30 ünlü kadını sayfalarında konuk ediyor.

Bu 30 kadın arasında
-Mısır İmparatoriçesi Cleopatra,
-ünlü kadın casus Mata Hari,
-Nobelli Madam Curie,
-Osmanlı İmparatorluğu’nun bir dönemine damgasını vurmuş ‘iktidar avcısı’ Hürrem Sultan
gibi isimler de var; insanlığın özgürlüğe giden yolda devrim niteliğinde adımlar atmasını sağlayan
-siyahi kadın eylemci Rosa Parks,
-Tom Amca’nın Kulübesi isimli romanıyla Amerika’daki kölelik kurumuna kalemiyle savaş açan Harriet Beecher Stowe da.

-Bir fabrika işçisiyken kendisini uzayda bulan Tereşkova ve okyanusları aşan havacılık sevdasıyla hayatını uçmaya adayan Amelia Earhart da yüksek tempolu hikâyeleriyle listede yerlerini alıyor.

Kitabın önemli bir bölümü de iktidar peşinde koşan kadınlara ayrılmış:
-Pakistan’ın ve aynı zamanda İslam coğrafyasının ilk kadın Başbakanı Benazir Butto;
-düşman kardeşi Hindistan’da yine ailece ülke siyasetine damga vurmuş, ülkesinin ilk Başbakanı İndira Gandi;
-Fransa’ya 40 yıl boyunca hükmeden İtalyan Catherine de Medici;
-Rusya’yı çağının en güçlü ülkelerinden biri yapan Alman kökenli Katerina;
-İngiltere’den Kraliçe Elizabeth, Kraliçe Victoria ve onların bıraktığı yerden bayrağı devralarak İngiltere’yi bir küresel aktöre dönüştüren ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher.

İktidarda olan kadınların yanı sıra iktidarda olan erkeklerin yanındaki ihtiraslı kadınlara da şahitlik ediyor tarih ve dolayısıyla kitap da.
-Komünist Çin’in en korkulan simalarından biri olan Jian Qinq ya da daha çok bilinen ismiyle Bayan Mao;
-oğlunu padişah yapmak için bir diğer oğlunu kurban eden Kösem Sultan ve
-Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron’u efsaneye dönüştürme yolunda kendisi bir efsane olan Eva Peron.

Kitap ayrıca, bol görsel malzemesi, Hürrem ile Kanuni arasında gelip giden aşk mektuplarından satırlar, Simone de Beauvoir ve Jean Paul Sartre’ın ölümsüz aşkı ve bu 30 kadının gündelik hayatlarına ilişkin daha birçok ayrıntılı ile adeta kahramanlarını ete kemiğe büründürüyor.

Notlar: kaynak http://www.timas.com.tr/kitaplar/tarih/populer-tarih/tarihi-degistiren-kadinlar.aspx
I. Elizabeth İspanyol hanedanına karşı Osmanlı’nın himayesindeydi. Sultan III. Murad “Siz dahi südde-i sa’adetime ita’at ve inkıyada sabit-kadem olup, ol caniblerde vakıf ve muttali olduğunuz ahbarı arz ve ila’m etmekden hali olmıyasız” diyordu Kraliçe’ye. Buna karşılık o da III. Murad’ın annesi Nurbanu Sultan ve eşi Safiye Sultan’a hediyeler gönderiyordu.

Jeanne d’Arc Orleans’ta başına geçtiği Fransız ordusu ile İngilizleri hezimete uğrattığında henüz 17 yaşındaydı.

Kösem Sultan torunu IV. Mehmet’i tahta geçirmek için oğlu I. İbrahim’i gözünü kırpmadan katlettirdi. Ancak daha sonra IV. Mehmet için de sinsi planlar yaptığını sezen Turhan Sultan, kayınvalidesi için Başlala Uzun Süleyman Ağa’ya kısa ve net bir emir verdi: “Kösem’i canlı görmek istemiyorum!”

Osmanlı sultanlarına Rusya namıma kök söktüren, ülkesini kısa zamanda modernleştiren Büyük Katerina aslen Almandı.

Feminist düşünür Simone de Beauvoir hayatı boyunca bir adamı aşkla sevdi: Jean Paul Sartre

Çin Kültür Devrimi’nin silahlı gücü Kızıl Muhafızlar’ı kuran Mao değil, eşi Jiang Qing idi.

1981’de Altın Mabed’i ele geçiren Sihleri acımasızca bastıran İndira Gandhi bir şeyin farkında değildi: Yakın korumalarından ikisi Sihti ve onu ortadan kaldırmaya niyet etmişlerdi.

Arjantin’in efsane First Lady’si hayatını kaybettiğinde 33 Eva Peron’un naaşı ülkesine eşi Hugo’nun kendisinden sonra evlendiği Isabel Peron tarafından getirildi.

Yazarın Tarihi Değiştiren kitap serisi ile alakalı bir ropörtaj.

Yorum :

Okuması zevkli güzel bir kitap. Ciddi bir genel kültür birikimi oluşturuyor. Adını duyduğunuz ama size bişeyler çağrıştırmayan isimlerin hakkında bilgi sahibi oluyorsun. Velhasıl hoş bir kitap.

Kitaptan bazı analizlerde eklemeyi düşünüyorum :) yakında...

12 Ocak 2012 Perşembe

Hikayelerim - Necip Fazıl Kısakürek

Hikayelerim-Necip Fazıl Kısakürek


Eser Adı: Hikayelerim
Yazar : Necip Fazıl Kısakürek
Tür : Hikaye
Yayınevi: Büyük Doğu
Sayfa :288
Ek özellik:


Açıklama :

Necip Fazıl Kısakürek’in 1925 yılından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış ve bir bölümü 1933′de “Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil”, bir kısmı da 1965′de “Ruh Burkuntularından Hikâyeler” ismi altında kitaplaşmış, bütün hikâyeleri…

1983′de “b.d. yayınları” tarafından eksiksiz olarak bütünleştirilmiş ve son şeklini almıştır.


Yorum :

Çok çekici olmadığını söylemeliyim. İlk okumaya başladığımda tamamlayamadan bırakmıştım. Yeniden ele aldığımda bırakma hissi tekrar doğdu. Ama bu sefer bırakmak zoruma gitti :) ve mecburen bitirdim.

Bazı hikayeler sanki birbirin tekrarı hissi veriyor. Bazıları aynı hikayenin bölünmüş parçaları gibi, mesela hasta kumarbazın baş kahraman olduğu kısımlar. En nihayet hasta kumarbaz ölüyor ve hikayeler bittiyor :)

Gerçi Necip Fazıl'ın uzun uzun düşündüren cümlelerini göz ardı edersem ayıb olur. Her ne kadar okumakta zorlansamda hoş pasajları elbetteki var. Mesala bir "el"ler bölümü var. Suçlu sandalyesindeki sanığa "Yüzümden anla" dedirttiği hikaye var. Hele bi Vicdan hikayesi var, anlatılmaz yaşanız :).Bunlar gibi müthiş bölümlerin hakkını yemeyeyim.

Siyah Kehribar - Tarık Buğra


Siyah Kehribar-Tarık Buğra


Eser Adı:Siyah Kehribar
Yazar : Tarık Buğra
Tür : Roman
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
Sayfa : 319
Ek özellik: +18

Açıklama :

Yazarın ilk romanıdır. Türkiye’yi ve Türk insanını çok iyi tanıdığını sonraki kitaplarında ispat eden yazar bu kitabında sadece “insan”ı ele alır.

Kitabın ilk baskısının önsözünde Mümtaz Turhan şöyle der: “Tarık Buğra’nın burada iddiasız görünüşüne rağmen büyük bir tezi, “Yirminci asrın hüznü” dediğimiz hastalığı, ele aldığını sanıyorum. Günümüzün trajedisi romandaki maceralara bir fon müziği gibi baştan sona refakat ediyor.” Hikâye, Mussolini’nin İtalya’sında geçmektedir.


Kişiler :
1- .... : Sanat Tarihi doktorası yapan bir türk
2- Melina: yazarın kız arkadaşı
3- Fernando: Siyah Kebribar ile tanıştıran ve romanın sonunu oluşturan kahraman.
4- Barbaryo ve Leanardo: oğul ve baba, ikiside bir hiç uğruna öl(dürül)ür.

Yorum :
Küçük Ağa ve Osmancık kitapları ile yazarla tanıştı iseniz bu size sanki yazara ait değilmiş hissi verebilir. Ben şahsen öyle oldum.

İtalya'daki eski hatıralarını anlatıyor kahramanımız. Sürekleyici diyebilirim. Bazende fazla betimleme yapıyor. Hızlı atladığım pasajları olmuştur.

ha bu arada bazı pasajları +18 bence :)

Bazende şöyle düşündürüyor: Acaba bu zat hangi ara doktorası ile ilgileniyor. Hiç vakit ayırmadan da sanat tarihi doktorası yapılabiliyormuş demekki :)

Not: Siyah Kehribar, Karakehribar oltu taşının bir adı imiş aynı zamanda.