Kitap Dünyam 'da Ara

13 Ağustos 2012 Pazartesi

Çocuklarla Doğru İletişim - Sabiha Paktuna Keskin

Çocuklarla Doğru İletişim - Sabiha Paktuna Keskin
Eser Adı: Çocuklarla Doğru İletişim
Yazar : Sabiha Paktuna Keskin
Tür : Eğitim Yayınevi: Boyut
Sayfa : 111
Ek özellik:

Açıklama : 

Aile ve çocuk arasında köprü oluşturmayı amaçlayan Çocuklarla Doğru İletişim kitabı, çocuğun davranış dilini aileye tercüme ediyor, çocuğun anlaşılmasını kolaylaştırırken yanlış anlaşılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Aile-çocuk ilişkisinde yılların heba edilmesini önlemeyi misyon edinen kitap, yetişkin davranışlarına da ayna tutmayı ihmal etmiyor. (arka kapaktan)

Yorum : 

Anne-çocuk diyologları ile süslenmiş bir kitap. Güzel bir kitap.

Çalışan Anne ve Çocuğu "Anne iş'te"- Sabiha Paktuna Keskin

Çalışan Anne ve Çocuğu: "Anne iş'te"- Sabiha Paktuna Keskin
Eser Adı: Çalışan Anne ve Çocuğu: "Anne iş'te"
Yazar : Sabiha Paktuna Keskin, Prof. Dr.
Tür : Eğitim- Çocuk Eğitimi
Yayınevi: Boyut
Sayfa : 119
Ek özellik:

Açıklama :
Çalışan annelerin sıklıkla karşılatığı problemler ve çözümleri, doğru bilinen yanlışlar, çocukla iletişim kurmanın ipuçları...

Çalışan anneler ve çocukları için…

Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin’in tüm bilgi birikimini okuyucularıyla paylaştığı Çöp Çocuk Serisi “Anne İş’te” adlı kitapla devam ediyor.
Kitap, Çalışan annenin çocuğu ile kaliteli zaman geçirebilmesine, ondan ayrı kaldığı zamanları hiç ayrılmamışçasına yaşamasına yardımcı olmaya çalışıyor. Büyük bir ustalıkla kaleme alınan “Anne İş’te” çocuklarını tanımak, neyi neden yaptığını anlamak isteyen ebeveynler için yanlarından ayıramayacakları bir başvuru kaynağı… (arka kapaktan)

Yorum : Güzel, akıcı, hoş bir kitap. Bilimsel açıklamaların yanında, yaşanmış bolca örnek anlatılıyor. Hatalar ve doğrular için güzel anne-çocuk diyogları var.
  • çocuk annenin kokusunu, anne karnında iken öğreniyormuş. Onu bir şekilde kodluyor.

Her Şey Çocuğum İçin - Vahdettin Yaşar

Her Şey Çocuğum İçin -Vahdettin Yaşar
Eser Adı: Her Şey Çocuğum İçin
Yazar : Vahdettin Yaşar, Uzman Psikolojik Danışman
Tür : Eğitim- Çocuk Eğitimi
Yayınevi: Elit
Sayfa : 183
Ek özellik:

Açıklama : 

Bu kitabım; çocuk yetiştirmenin zorlukları, önemi ve bu gelişim sürecinde anne ve babalar ve çocuklarımızı yetiştirecek kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bizlere rehberlik ediyor.
An­ne ba­ba ol­mak, ço­cuk ye­tiş­tir­mek, bir in­sa­nı eğitmek; in­sa­nın dün­ya­da ya­pa­bi­le­ce­ği, en önem­li ve kut­sal görevdir. An­ne ve ba­ba ol­mak sa­de­ce zor de­ğil, ay­nı za­man­da düşündürücüdür de. Çok he­ye­can ve­ri­ci, tat­min edi­ci ve de zaman zaman ha­yal kı­rık­lı­ğı meydana getiren bir görevdir. So­nuç­la­rı bu ka­dar önem­li ol­ma­sı­na rağ­men bu ko­nu­da çok az eği­ti­mi­mi­zin ol­ma­sı, işi da­ha da zor­laş­tır­mak­ta­dır.
Mu­ha­se­be işi ya­pı­yor­sa­nız ve he­sap­lar denk gel­mez­se, geç va­kit­le­re ka­dar otu­rur, ha­ta­nı­zı bu­lur ve dü­zel­tir­si­niz. Aş­çı­lık ya­pı­yor­sa­nız ve ye­me­ği yak­tıy­sa­nız, bir da­haki se­fe­re dik­kat eder, ye­me­ği yak­maz­sı­nız. Ama an­ne ve ba­ba ola­rak ha­ta ya­par­sa­nız, ha­yat­ta en çok sev­di­ği­niz ki­şi -ço­cu­ğu­nuz- bü­tün ha­ya­tı bo­yun­ca acı çe­ke­bi­lir. Ço­cu­ğu­nuz­la iliş­ki­niz bo­zu­la­bi­lir, ev­li­li­ği­niz sar­sı­lır. Çok ya­ra­maz, ha­şin, söz din­le­mez ço­cuk­la­rı­nı­zın ol­ma­sı, ba­zı ar­ka­daş­la­rı­nız­la iliş­ki­le­ri­ni­zi et­ki­le­ye­bi­lir. Ta­ma­men yal­nız ka­la­bi­lir, ken­di­ni­ze gü­ve­ni­ni­zi kay­be­de­bi­lir­si­niz.
En cid­di ve önemli mes­lek olan an­ne ba­ba­lık, ay­nen sa­nat hayatında ol­du­ğu gi­bi, in­ce ve de­rin dü­şün­me­yi, sa­bır ve şef­kat­le ha­re­ket et­me­yi ge­rek­ti­rir. Ya­pı­la­cak en kü­çük ha­ta­la­rın bi­le be­de­li çok bü­yük­tür. Bu yüz­den, ki­şi­le­rin ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­la­rı, tek ba­şı­na, on­la­rı an­ne ba­ba ha­li­ne ge­tir­mez. An­ne­lik ve ba­ba­lık, so­rum­lu­luk sa­hi­bi ol­mak­tır. Ço­cuk gi­bi de­ğer­li, ama aciz bir ema­ne­ti omuz­la­mak­tır.
Dün­ya­nın her ye­rin­de bir ço­cu­ğa sa­hip olan an­ne ve ba­ba­lar, ay­nı so­ru­la­ra ce­vap ara­mak­ta­dır: Ço­cu­ğu­mu na­sıl da­ha iyi ye­tiş­ti­re­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­ma ba­ğır­ma­dan, söy­len­me­den, yal­var­ma­dan, onu in­cit­me­den en et­ki­li bir şe­kil­de na­sıl ye­tiş­ti­re­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­mu top­lu­ma na­sıl ya­rar­lı bir bi­rey ha­li­ne ge­ti­re­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­ma na­sıl yar­dım­cı ola­bi­li­rim? Ço­cu­ğu­mun ha­ta­la­rı kar­şı­sın­da na­sıl da­ha sa­bır­lı, an­la­yış­lı ola­bi­li­rim? gibi benzer sorularla cevap aramaktadırlar.
Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin temeli, şüphesiz ruh sağlığı yerinde, kendisi ve çevresi ile uyumlu; kendisinde var olan kapasitesini tanıyabilen, çevresinde olup biteni anlayan, anlamlandıran, yorumlayabilen ve bu doğrultuda harekete geçen çocuklar yetiştirmekler gerçekleşir.
Yapılacak en küçük hataların bile bedeli çok büyük olabilir. Bu yüzden anne-babalar; kararlılıkla, sabırla, şefkat ve inançla bu zor eğitim sürecini aşmak zorundadırlar.
Bu kitabımda; sakin, anlayışlı ve sevecen bir anne-baba olmanıza yardımcı olacak pratik bilgileri ve etkili önerileri bulacaksınız.

 kaynak: http://www.vahdettinyasar.com/index.php/her-ey-cocuum-cin

Yorum : 
Kitabı okuyalı 2 sene oldu :(, ama yazmaya bir türlü elim değmiyordu. Gözüme çok batmaya başladı artık yazayımda kurtulayım, zihnimi meşgul etmesin diyerek giriştim yazmaya.

Kitaba dair kafamda hiç bir şey yok malesef, demek benim için silik bir kitapmış. Tekrar bir konuları gözden geçirdim, bilinen şeyleri çokta farklı olmayan tarzda özetlemiş diye düşündüğüm aklıma geldi.

 Başarılı bir anne-baba olmak için ipuçları bölümü hızlıca bi gözden geçirilebilir diye düşünüyorum. Bu bölümü eşime de okutsam iyi olur diye düşündüm şu an.

Kitabın çok sayfa olduğuna bakmayın, bol boşluklu, büyük yazılı bir kitap. Hacmi kadar içeriği yok yani.